Als de bedrijfsarts zijn werk niet goed doet

In onze praktijk zien we regelmatig dat arbeidsongeschiktheid tot conflicten tussen de werkgever en de werknemer leidt. Die conflicten kunnen betrekking hebben op de vraag naar de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer of de verplichtingen van de werkgever en werknemer in het kader van de re-integratie. Soms zijn de arbeidsverhoudingen al verstoord voordat de werknemer zich ziek meldt. Soms raken de verhoudingen verstoord na een ziekmelding. Na de ziekmelding komt u in ieder geval bij de bedrijfsarts terecht.

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol in het ziekte- en re-integratieproces van een werknemer. Hij beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is en hij is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Tussen de werkgever en de werknemer wordt daardoor duidelijk welke rechten en plichten zij over en weer hebben. Maar wat als de bedrijfsarts zijn werk niet goed doet?

De bedrijfsarts dient bedrijfsgeneeskundige zorg te verlenen vanuit een onafhankelijke en professionele positie.2 Helaas komt het in de praktijk nogal eens voor dat bedrijfsartsen door hun opdrachtgevers onder druk worden gezet bij de uitoefening van hun beroep.3 Maar uiteindelijk is de bedrijfsarts persoonlijk verantwoordelijk voor een goede uitoefening van zijn beroep.4 Daarbij is hij gebonden (onder meer) aan de wet, aan de regels en richtlijnen van artsenfederatie KNMG en specifiek ook de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (“NVAB”).

Hieronder zetten wij enkele verplichtingen van de bedrijfsarts voor u op een rij:

  • de bedrijfsarts is verplicht om goede, toegankelijke en begrijpelijke verslagen bij te houden in het medische dossier van een patiënt. De patiënt heeft (op aanvraag) binnen een redelijke termijn recht op een afschrift van zijn medisch dossier;5
  • de bedrijfsarts is verplicht om steeds alle informatie met betrekking tot de verzuimbegeleiding van een werknemer die hij aan de werkgever verstrekt, onverkort en schriftelijk in afschrift te verstrekken aan de desbetreffende werknemer, met uitzondering van louter administratieve mededelingen;6
  • wanneer dit nodig is voor adequate oordeelsvorming over de arbeidsongeschiktheid c.q. functionele mogelijkheden (bij twijfel c.q. een verschil van inzicht over de diagnose of na aandringen van de patiënt) is de bedrijfsarts verplicht om de behandelende sector te raadplegen;7
  • in geval van een arbeidsconflict dient de bedrijfsarts conform de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten eerst de medische situatie van de werknemer uit te vragen. De bedrijfsarts dient te beoordelen of naast een arbeidsconflict ook sprake is van klachten met een medische oorzaak (dus ziekte). In dat geval zijn tevens de loondoorbetalingsplicht ex artikel 7:629 BW en de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing;8
  • in geval van psychische klachten behoort de bedrijfsarts het herstelproces actief te volgen en te begeleiden. De bedrijfsarts behoort de patiënt in ieder geval eens per 3 weken te zien voor een vervolgconsult van ten minste 25 minuten. Wanneer het herstelproces stagneert moet de bedrijfsarts interventies indiceren en initiëren;9
  • wanneer de werknemer door een arbo-arts wordt gezien in plaats van een bedrijfsarts, moet de werknemer in begrijpelijke termen worden geïnformeerd over het delegeren van delen van de begeleiding aan de arbo-arts, de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en de mogelijkheid tot consultering van de bedrijfsarts. Een arbo-arts is niet (zelfstandig) bevoegd om een advies uit te brengen over de benutbare mogelijkheden van een werknemer in relatie tot arbeid.

Dit is slechts een greep uit de verplichtingen die rusten op een bedrijfsarts in relatie tot de patiënt/werknemer. Wanneer een bedrijfsarts zijn beroep niet goed uitoefent, dan kan tegen hem – net als tegen andere artsen – een klacht worden ingediend. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zal dan het handelen van de bedrijfsarts toetsen en zo nodig een maatregel aan de bedrijfsarts opleggen.

Bent u het niet eens met een advies of handelswijze van de bedrijfsarts, neemt u dan contact op met ons kantoor voor advies. Wij kunnen u informeren over uw mogelijkheden en u zo nodig bijstaan.

 

Voetnoten:
1.Sommige taken mag de bedrijfsarts delegeren, maar hij blijft wel eindverantwoordelijk.
2.Zie de ’10 kernwaarden van de bedrijfsarts’ van de NVAB.
3.Zie bijvoorbeeld de uitzending van Radar van 26 februari 2018 ‘Zorgen om onafhankelijkheid bedrijfsarts’.
4.Zie het ‘Professioneel statuut van de Bedrijfsarts’ van de NVAB.
5.Centraal Tuchtcollege 24 april 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:166.
6.Centraal Tuchtcollege 13 augustus 2013, ECLI:NL:TGZCTG:2013:46.
7.Centraal Tuchtcollege 24 april 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:166.
8.Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 18 april 2018, ECLI:NL:TGZREIN:2018:42.
9.Zie de ‘Richtlijn handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychologische problemen’.