Sociaal zekerheidsrecht

Sociale zekerheid

Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociaal zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Sociaal zekerheidsrecht is kort gezegd het stelsel van wetten en maatregelen dat waarborgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid een inkomen hebben. De overheid zorgt blijvend of tijdelijk voor een vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

Sociale voorzieningen

Een voorbeeld van een sociale voorziening is een uitkering (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering) of een voorziening die uit een product (zoals een rolstoel) of een dienst (bijvoorbeeld persoonsgebonden budget voor verzorging) kan bestaan. Voor sociale voorzieningen zijn geen premies verschuldigd; de overheid betaalt dit vanuit de belastinginkomsten. Een voorziening is de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand), IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), TW (Toeslagenwet) en AKW (Algemene Kinderbijslagwet).

Sociale verzekering

De sociale verzekeringen bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Volksverzekeringen worden niet gefinancierd vanuit belastingen, maar door inkomensafhankelijke premies en belastingen. Iedereen die loonbelasting moet betalen, draagt hier dus aan bij. Onder deze verzekeringen vallen o.a. de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten), de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw). De werknemersverzekering wordt betaald via premies door werknemers en werkgevers en verzekert mensen in loondienst tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Werknemersverzekeringen zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Bezwaar of beroep

Mocht u een besluit ontvangen van bijvoorbeeld het UWV, de SVB of de gemeente waarbij het gaat om het sociaal zekerheidsrecht en u bent het niet eens met deze beslissing, neem dan contact op met Stad Advocaten. Onze specialisten kunnen uw rechtspositie bepalen en u bijstaan in het maken van bezwaar dan wel het instellen van (hoger) beroep. Wij kunnen u ook bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand indien u daarvoor in aanmerking komt op basis van uw inkomen. Een eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos.