Alimentatie

Vormen van alimentatie

De alimentatie kan in twee verschillende soorten opgesplitst worden. Zo bestaat er kinderalimentatie en partneralimentatie.

Als u uit elkaar gegaan bent en kinderen hebt, dan bestaat er op grond van de wet voor beide ouders een onderhoudsverplichting jegens deze kinderen tot 21 jaar.

Voor de minderjarige kinderen gaat het om een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van alle onderhoudsplichtigen. Het gaat bij onderhoudsplichtigen niet enkel om de ‘vader’ en ‘moeder’, maar in bepaalde gevallen ook om stiefouders, adoptieouders, verwekkers en voogden.

Ook voor meerderjarige kinderen (jongmeerderjarigen) geldt dat de onderhoudsplichtigen gehouden zijn om hen financieel te ondersteunen in de kosten van levensonderhoud en studie. Dit geldt dus niet enkel als uw kind nog studeert. Ook uw meerderjarige werkende kind kan behoefte hebben aan een bijdrage. Als jongmeerderjarige kun je overigens ook zelf een verzoek bij de rechtbank indienen om een bijdrage van je ouders te vragen. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op.

Duur van alimentatie

Voor wat betreft de partneralimentatie is er veel politieke discussie op dit moment, dit heeft met name te maken met de duur van de alimentatie.

Op dit moment is de maximale duur van partneralimentatie voor huwelijken die op of na 1 juli 1994 gesloten zijn: 12 jaar als u een huwelijk met kinderen heeft gehad of een huwelijk zonder kinderen dat langer duurde dan 5 jaar. Als uw huwelijk korter dan 5 jaar duurde en er geen kinderen zijn, dan is de alimentatieplicht net zo lang als het huwelijk duurde. Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

De wet geeft de mogelijkheid om na het verstrijken van de termijn van 12 jaar de rechter een verlenging van deze termijn te verzoeken. Dit moet gebeuren binnen drie maanden na het verstrijken van de termijn. Een dergelijk verzoek wordt niet zomaar toegewezen, hier gelden strenge eisen voor.

Ook stopt de partneralimentatie zodra de alimentatiegerechtigde weer voldoende inkomsten heeft om van te leven of met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Als de alimentatiegerechtigde niet instemt met een wijziging of beëindiging dan dient de gang naar de rechtbank gemaakt te worden.

Rechterlijke uitspraken en vastgestelde afspraken kunnen indien er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden worden aangepast. Als u bijvoorbeeld ontslagen wordt en uw inkomen lager is, kunt u de andere partij of de rechter verzoeken de bijdrage aan te passen. Het is van belang om snel stappen te ondernemen als blijkt dat u de alimentatie niet meer kunt voldoen of als u geen alimentatie meer ontvangt. Als onderling overleg niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal op korte termijn een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend moeten worden zodat de rechter een beslissing over de alimentatie kan nemen.

Als de onderhoudsplichtige zijn of haar verplichtingen niet nakomt, dan kan de onderhoudsgerechtigde zich wenden tot het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen als er reeds een uitspraak van een rechter is. In andere gevallen is het raadzaam eerst juridisch advies in te winnen.

De hoogte van de kinder- en partneralimentatie dient jaarlijks aangepast (geïndexeerd) te worden. Dit is een wettelijke bepaling. In november van ieder jaar stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen van de alimentatie ieder jaar op 1 januari van het volgende jaar geïndexeerd moeten worden. Ook achterstallige indexering kan in veel gevallen nog bij de rechtbank gevorderd worden.

Als u vragen heeft over de alimentatie kunt u contact met ons opnemen. Alle vragen met betrekking tot het recht op en de hoogte van alimentatie kunnen onze gespecialiseerde advocaten voor u beantwoorden.