Onderwijsrecht

Recht in het onderwijs

Een kind, een ouder, een docent, een schoolbestuurder: ieder van deze personen kan te maken krijgen met het onderwijsrecht. Het onderwijsrecht bevat wet- en regelgeving op uiteenlopende terreinen die op de een of andere manier met onderwijs van doen hebben. Een scholier wordt de klas uitgestuurd of van school verwijderd, mag dit? Een ouder wordt de toegang tot de school ontzegd omdat de ouder telkens ruzie krijgt met de docent.

Leerlingenrecht

In de praktijk merken wij dat steeds meer vraag bestaat naar leerlingenrecht, ook wel onderwijsrecht. Het gaat dan om klachten van ouders en leerlingen of studenten over de school. Als u vindt dat een school niet goed functioneert, dan wel als u uw ongenoegen wilt uiten over de school, kunt u een klacht indienen bij de interne of een landelijke (klachten)commissie. Deze klachten kunnen gaan over allerhande beslissingen en gedragingen van de school en haar medewerkers. Het gaat dan onder andere om:

  • beslissingen of beoordelingen van docenten/medewerkers van de school;
  • schorsings- en verwijderingsbesluiten;
  • besluit om een leerling of student te laten zakken voor een tentamen, niet over te laten gaan of te laten afstromen;
  • disciplinaire maatregelen in verband met overtreding van regels of wangedrag op school;
  • verwijzingen naar een andere school vanwege handelingsverlegenheid, passend onderwijs of aanmelding zorgadviesteam.

Daarnaast kunnen scholen aansprakelijk worden gesteld in geval van bijvoorbeeld pesten, onvoldoende kwaliteit van onderwijs, onterechte diplomering of ongelukken die gebeuren in de schoolsfeer. Het komt helaas steeds vaker voor dat hier juridische hulp bij nodig is. De advocaten van Stad Advocaten kunnen helpen.

De docent

De docent is de spin in het web en heeft meerdere rollen. De docent wil scholieren het vak bijbrengen en moet daarvoor de middelen krijgen. Om dit te kunnen doen zal een docent zich moeten bijscholen. Naast het feit dat een docent zijn vakkennis wil overbrengen, is de docent vaak opvoeder maar tevens in loondienst van een werkgever. Er is daarom een raakvlak met het arbeidsrecht.

Het primair onderwijs kent een eigen cao, net zoals het voortgezet onderwijs, het MBO onderwijs, het HBO onderwijs en het wetenschappelijke onderwijs. Binnen onderzoeksinstellingen of de ziekenhuizen wordt eveneens onderwijs gegeven, ook al denkt men daar misschien niet direct aan.

Er is een onderscheid tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. Dit bepaalt of een docent op basis van een arbeidsovereenkomst werkt of op basis van een aanstelling. Dat bepaalt dan weer de ontslagroute: is het arbeidsrecht van toepassing of het bestuursrecht.

Bij een schoolbestuurder kan de Wet Normering Topinkomens een rol spelen bij de hoogte van de beloning.