Arbeidsovereenkomst en -voorwaarden

Arbeidsvooorwaarden

Voordat een werknemer in loondienst treedt, maken werkgever en werknemer afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Die arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan zaken als de functie die de werknemer gaat uitvoeren, de hoogte van het loon, het aantal vakantiedagen per jaar. De wet schrijft voor welke informatie een werkgever verplicht is bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan een werknemer moet verstrekken.

Soms kan het handig zijn om de arbeidsovereenkomst redelijk summier te houden maar het grootste gedeelte van de arbeidsvoorwaarden op te nemen in een handboek of personeelsgids en in de arbeidsovereenkomst te verwijzen naar dit handboek of die gids en deze documenten van toepassing te verklaren op de arbeidsverhouding.

Als een werkgever lid is van een werkgeversorganisatie en die werkgeversorganisatie heeft samen met de werknemersorganisatie(s) een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (een cao) afgesloten, dan gelden die arbeidsvoorwaarden voor de werknemers die in dienst treden. Een cao kan gelden voor een groep werkgevers en groep werknemers in een bepaalde bedrijfstak, zoals de metaal, maar kan ook gelden voor een individuele werkgever en alle werknemers die bij deze werkgever in dienst zijn. Dit laatste heet een ondernemings-cao.

De uitzondering

Op deze regels zijn diverse uitzonderingen. Het cao recht is daarom niet altijd eenvoudig. Is iedere werknemer die bij u dienst komt gebonden aan de cao? Geldt dit ook als de werknemer geen lid is van een werknemersorganisatie? Mag iedere werknemersorganisatie een cao sluiten en voor wie geldt die cao dan?
Als een onderneming een andere onderneming overneemt en bij beide ondernemingen gelden verschillende cao’s, welke cao moet dan na de overname gebruikt worden?
Een cao kent altijd een bepaalde duur. Welke arbeidsvoorwaarden moeten worden toegepast na afloop van die duur? Wat nu als een werknemer ziek is en de cao een andere regeling over het loon tijdens ziekte kent dan de wet?

De meeste werkgevers zijn niet zelf bij de totstandkoming van een cao betrokken. Werknemers zijn zeker geen partij bij de onderhandelingen. Hoe moet een cao bepaling uitgelegd worden als de werkgever de bepaling anders leest dan de werknemer?

Er zijn meer dan voldoende onderwerpen waarover discussie kan ontstaan. Vooraf goed regelen is daarom van groot belang.