Categorie: Over Ons

Vrije advocaatkeuze en uw rechtsbijstandsverzekering

Veel Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten om zich te verzekeren tegen de kosten van rechtsbijstand. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering gaat afsluiten is het van belang om de polisvoorwaarden van de verschillende maatschappijen met elkaar te vergelijken. Het gaat dan met name om het maximumbedrag dat een verzekeraar uitkeert indien u een beroep doet op de zogenaamde vrije advocaatkeuze. Wij merken dat er verzekeraars zijn die proberen te voorkomen dat u gebruik maakt van uw recht op vrije advocaatkeuze. Zij hebben er baat bij dat een verzekerde wordt geholpen door een eigen jurist van de verzekeraar of een advocaat uit hun netwerk. Verzekeraars zijn bang dat de kosten van een externe advocaat te hoog oplopen. Hierna zullen wij u uitleggen hoe het zit met uw recht op vrije advocaatkeuze als u een rechtsbijstandverzekering heeft.

Vrije advocaatkeuze in de wet en de rechtspraak

De basis van de vrije advocaatkeuze is te vinden in de Europese Richtlijn 87/344 die omgezet is in het Nederlandse artikel 4:67 van de Wet op het financieel toezicht. In recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het recht op vrije advocaatkeuze onderstreept. Het is van groot belang dat bij elke gerechtelijke of administratieve procedure het recht bestaat voor de verzekerde om zelf een advocaat te kiezen. Dit recht is niet afhankelijk van een besluit van de verzekeraar. Ook als het gaat om gerechtelijke of administratieve procedures waar een advocaat niet verplicht is, mag u als verzekerde een eigen advocaat kiezen. De richtlijn vertelt ons niet wat de verzekeraar moet vergoeden als de verzekerde vraagt om een advocaat naar eigen keuze. Uit de rechtspraak wordt wel duidelijk dat de verzekerde een redelijke keuze moet kunnen maken als het gaat om het kiezen van zijn vertegenwoordiger. Het verschil in kosten tussen procederen met of zonder zelf gekozen advocaat mag dus niet onredelijk veel zijn. Wat onredelijk is, is aan de Nederlandse rechter om te beslissen.

Aangezien de volle omvang van de vrije advocaatkeuze pas echt duidelijk werd in een arrest van 7 november 2013 van het Hof van Justitie van de Europese Unie, zijn er de afgelopen twintig jaar in veel gevallen ten onrechte geen kosten vergoed aan verzekerden. De verzekerde kan deze kosten alsnog terugvorderen van de verzekeraar. Stad Advocaten kan u helpen dit bedrag terug te vorderen van uw verzekeraar.

Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond dus al in de wet, maar rechtsbijstandverzekeraars perkten dit ten onrechte in door de keuze bij zichzelf te leggen en het alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht naar nationaal recht (zoals zaken met een belang boven de €25.000). Nadat duidelijk werd dat deze werkwijze in strijd is met de wet, hebben bijna alle verzekeringsmaatschappijen de verzekeringsvoorwaarden rigoureus aangepast. Een aantal verzekeraars hebben bijvoorbeeld een maximum gesteld aan het te vergoeden bedrag wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht op vrije advocaatkeuze. Ook wordt soms een eigen risico gehanteerd. Hierdoor bestaat, zoals eerder gezegd, het gevaar dat verzekerden geen redelijke keuze meer kunnen maken tussen een rechtsbijstandjurist en een zelf gekozen advocaat. Het is nog niet duidelijk wanneer sprake is van een onredelijke keuze, omdat de Nederlandse rechter hier nog geen uitspraken over heeft gedaan.

Rechtsbijstandverzekeraars

Wanneer u een probleem heeft dat gedekt wordt door de polisvoorwaarden, raden wij u aan dit te melden bij uw verzekeraar. Daarnaast kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, door bijvoorbeeld even te bellen of langs te komen op ons dagelijkse inloopspreekuur, en de zaak aan ons voorleggen. Op het moment dat definitief sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure kunt u aan de rechtsbijstandverzekeraar doorgeven dat u graag geholpen wilt worden door een gespecialiseerde advocaat van Stad Advocaten. U geeft dan aan dat u gebruik wilt maken van uw recht op vrije advocaatkeuze. Toestemming vragen is in principe een formaliteit, want de verzekeraar mag het dus niet weigeren. De verzekeraar mag wel grenzen stellen aan de vergoeding.

Sommige rechtsbijstandverzekeraars zullen u proberen te overtuigen een advocaat uit hun eigen panel te kiezen. Laat u niet afhouden van uw recht op vrije advocaatkeuze. Vaak hebben verzekeraars een overeenkomst met een advocatenkantoor tegen vooraf afgesproken tarieven. Het gevaar van het kiezen van een advocaat uit een panel van de verzekeraar is dat de advocaat niet alleen rekening houdt met de belangen van u als verzekerde, maar ook met de belangen van de verzekeraar. De verzekeraar is immers een vaste opdrachtgever van de advocaat en de advocaat wil deze stroom van opdrachten graag behouden. De belangen van de verzekeraar en de verzekerde kunnen tegenstrijdig zijn. U kunt bijvoorbeeld geneigd zijn door te procederen, terwijl de verzekeraar kosten wil besparen. U weet nu wat uw rechten zijn wanneer u zelf een gespecialiseerd advocaat wilt kiezen. Stad Advocaten houdt enkel rekening met uw belangen.

Second opinion

Wannéér een procedure gevoerd moet worden, is aan de rechtsbijstandverzekeraar. Deze kan besluiten geen procedure te voeren, terwijl u dat wel wilt. Wilt u als verzekerde wel een rechtszaak aanspannen maar de verzekeraar niet, dan is het mogelijk een beroep te doen op de geschillenregeling uit de polisvoorwaarden. De regeling houdt in dat de aanpak van het geschil opnieuw wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde (second opinion) veelal op kosten van de verzekeringsmaatschappij. Het advies van deze derde dient te worden opgevolgd. Stad Advocaten kan voor u een second opinion uitvoeren.

Vragen over de vrije advocaatkeuze

Mocht u vragen hebben over uw recht op vrije advocaatkeuze of een zaak hebben die valt onder een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Ook als u denkt dat u in het verleden ten onrechte geen kostenvergoeding heeft gekregen van de verzekeraar kunnen wij u helpen dit bedrag terug te vorderen van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

In het verweer tegen een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Is uw werkgever van plan om u te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen en dient hij een ontslagaanvraag in bij het UWV WERKbedrijf? Dan kunt u verweer voeren tegen het voornemen tot ontslag en het zo aanvechten. Uw werkgever moet namelijk een aantal zaken aantonen, voordat de ontslagvergunning wordt afgegeven.

Wat moet uw werkgever aantonen?

  • De bedrijfseconomische redenen voor het ontslag.

Uw werkgever moet motiveren wat de reden is voor het ontslag. De bedrijfseconomische redenen kunnen zich uiten in een slechte financiële situatie, werkvermindering, reorganisatie, technologische veranderingen, beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, verhuizing of vervallen van subsidies. Vervolgens zal de werkgever moeten aangeven waarom uw functie daarom vervalt. Het UWV WERKbedrijf toetst dit marginaal. Dat wil zeggen dat een ondernemer zelf de ruimte moet hebben om dergelijke besluiten te kunnen maken. Toch is het in alle gevallen wel zinvol verweer te voeren. In het kader van het verkrijgen van een WW-uitkering is het vaak zelfs noodzakelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek.

  • Uw werkgever moet voldoende doen om u te herplaatsen.

Het UWV WERkbedrijf verwacht dat uw werkgever voldoende doet om u elders aan het werk te krijgen. Kunt u makkelijk omgeschoold worden om een vacature te vervullen dan mag u van uw werkgever vragen dat hij u omschoolt. Ook als uw functie vervalt, terwijl werkzaamheden in de toekomst worden uitbesteed aan een ander bedrijf, dan mag minstens verwacht worden dat uw werkgever u aanprijst bij deze organisatie. Let daarom goed op of uw werkgever zich voldoende heeft ingezet. Wij kunnen dit voor u beoordelen en op dit punt verweer voeren.

  • Het afspiegelingsbeginsel moet juist worden toegepast.

Bij de ontslagaanvraag heeft uw werkgever u ingedeeld naar functie. Alle medewerkers die in dezelfde functie werken hebben een zogenaamde uitwisselbare functie. Als in deze groep tenminste twee ontslagen vallen, dan moet uw werkgever afspiegelen. Dit is een moeilijk begrip dat kortweg inhoud dat bij personen in dezelfde leefdtijdscategorie, degene die het laatst is aangenomen het eerst voor ontslag in aanmerking komt. Heeft u werkgever niet correct afgespiegeld? Dan moet de ontslagaanvraag worden geweigerd. Het UWV WERKbedrijf moet daar natuurlijk wel op worden gewezen!

  • In een onderneming van meer dan 50 werknemers moet de ondernemingsraad advies geven

Werken er in uw bedrijf meer dan 50 werknemers? Ook oproepkrachten tellen mee. Is er een ondernemingsraad ingesteld? Dan moet uw werkgever de OR raadplegen en om advies vragen, voordat hij de ontslagaanvraag indient. Werken er wel meer dan 50 werknemers, terwijl er geen OR of personeelsvertegenwoordiging is? Uw werkgever moet nog steeds om advies vragen. Wel mag een negatief advies worden gepasseerd. Daar moeten dan wel goede redenen voor zijn! De OR kan hierover een procedure starten. Zit u in de OR? Laat uw OR dan contact opnemen met ons! In ieder geval is het goed dit punt dan aan te voeren in een verweer.

  • Inlichten Vakbonden

Ontslaat uw werkgever meer dan 20 werknemers? Dan moet de werkgever per definitie de vakbonden inlichten bij het voorgenomen ontslag. Zij kunnen dan onderhandelen over een Sociaal Plan. Worden er minder dan 20 werknemers ontslagen? Ook de CAO kan verplichten tot het inlichten van de vakbonden. Dit gaat buiten u om maar het is wel relevant om een en ander te melden bij het UWV WERKbedrijf in het verweer tegen uw ontslag!

Hulp bij uw verweer?U zou zelf zelf een verweer kunnen schrijven naar het UWV. Maar LET OP dit is niet altijd verstandig om te doen. Wanneer u zelf een verweer schrijft kost u dit in eerste instantie niets maar is de kans dat er een fout gemaakt wordt veel groter. Ook als blijkt dat nadien alsnog een procedure gevoerd moet worden komt u vaak voor veel hogere kosten te staan. Soms is het beter om een advocaat het verweer te laten schrijven omdat deze meer kennis van de complexe zaken heeft. Het is in alle gevallen verstandig om een advocaat om hulp te vragen deze kan alles voor u bekijken en aangeven waar u op moet letten wanneer u zelf het verweer schrijft. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor een  eerste adviesgesprek zodat u weet waar u aan toe bent.

Ontslag op staande voet filiaalleider Kwik Fit teruggedraaid

Kwik Fit beschuldigde een werknemer/filiaalleider van fraude. Hij zou onder andere valse facturen hebben opgesteld. De werknemer werd eerst bijgestaan door een jurist van zijn rechtsbijstandverzekeraar. In een procedure die werd opgestart oordeelde de kantonrechter te Zwolle eerst nog dat het ontslag waarschijnlijk terecht was geweest. Hij ontbond de arbeidsovereenkomst zonder een vergoeding toe te kennen. In lokale media werd de beslissing opgepikt. Ondanks deze negatieve publiciteit gaf de werknemer niet op.

Hoger beroep

De werknemer wendde zich tot Stad Advocaten. In een bodemprocedure oordeelde de kantonrechter te Zwolle opnieuw dat het ontslag terecht was en hij veroordeelde de werknemer bovendien tot een forse schadevergoeding. In hoger beroep heeft het Gerechtshof te Leeuwarden daar nu heel anders over beslist. Met een geheime camera had Kwik Fit opnamen laten maken waaruit zou blijken dat de werknemer valse facturen zou hebben opgemaakt en geld in eigen zak zou hebben gestoken. Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelt dat deze beschuldigingen door Kwikfit niet hard zijn gemaakt. Het Gerechtshof rekent het Kwik Fit  aan dat is ‘verzuimd’ de opnamen in het geding te brengen. Er is dus niet aangetoond dat er is gefraudeerd. Het ontslag op staande voet is daarom niet terecht gegeven.

Onregelmatig en kennelijk onredelijk ontslag

Aangezien het ontslag op staande voet achteraf onterecht is geweest, stelt het Gerechtshof vast dat Kwikfit de schade van de werknemer wegens de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet betalen. De werknemer recht heeft op een schadevergoeding omdat de arbeidsovereenkomst niet volgens de regels is opgezegd (onregelmatig ontslag) en omdat Kwik Fit het ontslag, gezien de omstandigheden, zo niet had mogen geven waardoor het als een kennelijk onredelijk ontslag wordt aangemerkt.Bron: Gerechtshof Leeuwarden 18 oktober 2011 LJN BT8498

Cassatie

Naar aanleiding van het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden is Kwik Fit in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Deze heeft op 21 juni 2013 het cassatieberoep van Kwik Fit afgewezen. Kwik Fit is daarmee definitief in het ongelijk gesteld.bron: Hoge Raad 21 juni 2013 LJN BZ5360 Kwik-Fit ontslag

Dreigt er voor u ook ontslag of heeft u ontslag gekregen? Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor advies. Een eerste gesprek bij ons is altijd gratis!