Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – hij komt!

Over exact 6 maanden wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Eerder informeerden wij u al over de hoofdpunten van deze nieuwe wet. Op 5 februari 2019 werd de wet aangenomen door de Tweede Kamer. En op 28 mei 2019 stemde ook de Eerste Kamer voor de invoering van het wetsvoorstel. Dus: hij komt!

Het wetsvoorstel zoals die is aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer, is wel op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. De belangrijkste daarvan is misschien wel dat de duur van de proeftijd niet wordt verlengd.

Wat gaat er wel veranderen?

Nieuwe grond voor ontslag

Er wordt een negende grond voor ontslag ingevoerd waardoor het makkelijker moet zijn om een werknemer te ontslaan die niet aan alle voorwaarden voor ontslag op een andere ontslaggrond voldoet, maar waarbij sprake is van een optelsom van omstandigheden waardoor de arbeidsovereenkomst wel zou moeten eindigen: de ‘cumulatiegrond’. De redelijke gronden voor ontslag zullen vanaf 1 januari 2020 als volgt luiden:

  • bedrijfseconomische omstandigheden (‘a-grond’);
  • langdurige arbeidsongeschiktheid (‘b-grond’);
  • frequent ziekteverzuim (‘c-grond’);
  • disfunctioneren (‘d-grond’);
  • verwijtbaar handelen of nalaten (‘e-grond’);
  • werkweigering wegens gewetensbezwaren (‘f-grond’);
  • verstoorde arbeidsverhouding (‘g-grond’);
  • de restgrond (‘h-grond’);
  • de cumulatiegrond (‘i’-grond).

Ontslag wordt hierdoor makkelijker. Ter compensatie heeft de werknemer die wordt ontslagen op de cumulatiegrond wel tot een halve transitievergoeding extra krijgen.

Transitievergoeding vanaf 1e werkdag

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers die ten minste twee jaar in dienst geweest zijn bij een werkgever recht op een zogenaamde transitievergoeding als hun arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door – of niet wordt voortgezet op initiatief van – de werkgever.
Met de invoering van de Wet Arbeidsrecht in Balans (WAB) zullen werknemers vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht hebben op een transitievergoeding.

Geen hogere transitievergoeding bij lang dienstverband

Tegelijkertijd wordt de transitievergoeding bij lange dienstverbanden lager: iedereen bouwt voortaan 1/3e maandsalaris op per gewerkt jaar. De regel, dat vanaf het 11e dienstjaar 1/2 maandsalaris per jaar wordt opgebouwd, zal worden afgeschaft.

Keten gaat weer maximaal 3 jaar duren

De ketenregeling wordt weer iets verruimd. Nu is het nog toegestaan om maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan binnen 2 jaar die elkaar opvolgen met tussenpozen van hooguit 6 maanden voordat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Na de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het mogelijk om maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan binnen 3 jaar die elkaar opvolgen met tussenpozen van hooguit 6 maanden voordat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Daarnaast wordt het mogelijk om de tussenpoos van 6 maanden per cao te verkorten tot 3 maanden wanneer sprake is van tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. En er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primaire onderwijs wegens ziekte.

Flexibele krachten krijgen betere rechten

Werknemers die op payrollbasis werken, zullen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen die werknemers in dienst van de opdrachtgever genieten.

Oproepkrachten zullen niet langer permanent verplicht beschikbaar hoeven te blijven voor een oproep. De werkgever moet de oproepkracht na de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) uiterlijk 4 dagen van tevoren oproepen. Omgekeerd moeten oproepkrachten in voorkomende gevallen ook uiterlijk 4 dagen van tevoren worden afgezegd. Houdt de werkgever zich niet aan die termijn, dan behoudt de oproepkracht zijn recht op loon over de oproep. Deze 4 dagen-termijn kan bij cao worden verkort tot één dag.

Na 12 maanden moet een werkgever verder een aanbod doen aan oproepkrachten voor een contract met vaste uren. Die uren worden bepaald op basis van de gemiddelde gewerkte arbeidsduur per maand op basis van de 12 voorafgaande maanden.

Vragen?

Dit is slechts een greep uit de wijzigingen die voortvloeien uit het nieuwe wetsvoorstel. Er staan ons dus weer een hoop veranderingen te wachten. Heeft u vragen over de nieuwe wet, het overgangsrecht of juist over een kwestie die nu speelt? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op!