Privacy statement

Stad Advocaten B.V., verwerkt in het kader van haar werkzaamheden gegevens en is verwerkingsverantwoordelijke. Hierna te noemen: Stad Advocaten

Contactgegevens: dhr J.F.M. Hanus 050-2303277 of info@stadadvocaten.ml

Waarom wij gegevens verwerken

Om ons beroep als advocaat te kunnen uitoefenen dienen wij gegevens van u te hebben en te gebruiken. Wanneer wij een zaak aanleggen hebben wij de wettelijke plicht de identiteit van onze cliënt te controleren. Hiervoor zullen wij altijd vragen om een legitimatiebewijs waar wij een kopie van maken. Daarnaast hebben wij gegevens van u nodig voor het behandelen van een dossier. Wij zullen hiervoor alleen de noodzakelijke gegevens bij u, of met uw toestemming bij anderen, opvragen.

Contact via onze website

Wanneer u een vraag via onze website doorstuurt hebben wij enkele gegevens van u nodig om contact te kunnen opnemen. Wanneer u besluit geen gebruik te maken van onze diensten zullen wij de gegevens na 1 jaar verwijderen. U kunt een verzoek doen deze eerder te laten verwijderen.

Gegevens die wij verwerken

Stad Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en deze noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van ons beroep. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij vanwege onze wettelijke plicht verwerken:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN (kopie legitimatiebewijs) of vreemdelingen document
 • Contactgegevens

Naast de gegevens die Stad Advocaten verwerkt vanuit haar wettelijke plicht verwerken wij ook gegevens vanuit de opdracht die aan ons is verstrekt. Dit zijn o.a. de volgende:

 • Omschrijving van de zaak
 • Aantekeningen van de advocaat
 • Binnenkomende correspondentie
 • Uitgaande correspondentie
 • Correspondentie met gerechtelijke instellingen
 • Correspondentie die door u is aangeleverd
 • Overige

Delen van gegevens

Stad Advocaten deelt vanuit haar werkzaamheden, uitsluitend met de toestemming van haar cliënt, persoonsgegevens met de volgende Stad Advocatenen:

 • Gerechtelijke instellingen (zoals rechtbanken, gerechtshoven, beroepsorganen etc)
 • Deurwaarderskantoren (voor het betekenen van stukken)
 • Raad voor Rechtsbijstand (voor gefinancierde rechthulp)
 • Orde van Advocaten (voor het geval er een audit plaatsvind)
 • Gemeentelijke instellingen (bijvoorbeeld voor een aanvraag bijzondere bijstand)

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Stad Advocaten neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Stad Advocaten tussen zit. U kunt bij bovenstaande contactpersoon opvragen welke partij(en) de gegevens van Stad Advocaten verwerken.

Bewaartermijn van gegevens

Stad Advocaten bewaart in ieder geval alle dossiergegevens 6 jaar na het eindigen van het dossier. Omdat wij vanuit een wettelijke plicht moeten controleren of wij handelen vanuit een conflicterend belang zullen wij gegevens langer dan deze 6 jaar bewaren. U kunt te allen tijde bij bovenstaande persoon opvragen welke gegevens Stad Advocaten van u heeft bewaard. Daarnaast kunt u verzoeken de gegevens te verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stad Advocaten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage) of te corrigeren (recht van correctie). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stad Advocaten. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt dus verzoeken de gegevens die wij van u hebben door te zenden aan een andere organisatie. Wij doen dit alleen na uitdrukkelijke toestemming van u.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen bij bovenstaande contactpersoon. Zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek van u komt vragen wij een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Indien wij twijfelen aan de echtheid van uw verzoek zullen wij contact opnemen. Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken na uw verzoek reageren.

Wij zullen alleen gegevens verwijderen wanneer wij hiertegen geen bezwaar hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld bezwaar hebben indien wij hierdoor zouden handelen in strijd met een wettelijke plicht.

Beveiliging van gegevens

Stad Advocaten neemt de noodzakelijk maatregelen, op basis van geldende verordeningen, voor het beveiligen van uw gegevens. Wanneer u de indruk heeft dat dit niet het geval is of vragen over de beveiliging kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersoon.