Werknemer moet loon terugbetalen aan werkgever door WhatsApp onder werktijd

Whatsappen via je werktelefoon onder werktijd, wie doet dat nu niet?

De kantonrechter in Tilburg heeft uitspraak gedaan over het gebruik van Whatsapp onder werktijd. De feiten waren als volgt. Aan het einde van de arbeidsovereenkomst had de werknemer nog 214,2 openstaande verlofuren. De werknemer vorderde uitbetaling van deze uren ad
€ 5.082,97 bruto. De werkgever heeft deze vordering betwist en beriep zich op verrekening van de schade die zij door toedoen van de werknemer had geleden.

Wat was nu het probleem? De werknemer had onder werktijd met de aan hem ter beschikking gestelde mobiele telefoon een grote hoeveelheid whatsappberichten uitgewisseld met verschillende dames. De werkgever stelde dat deze berichten betiteld konden worden als liefdesbrieven, waar naast alleen de tijd die het kost om een dergelijk bericht te versturen, ook een psychologische element aan verbonden is. Er is dus veel meer tijd besteed dan enkel het typen en lezen van de berichten.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat vaststaat dat de werknemer in ongeveer een half jaar tijd 1255 whatsappberichten heeft verstuurd en ontvangen op de mobiele telefoon die door de werkgever ter beschikking werd gesteld voor de uitoefening van het werk. Het veelvuldig gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever daarvan kennis heeft genomen of daarmee heeft ingestemd, komt voor rekening van de werknemer. De kantonrechter is daarom van oordeel dat de werkgever ten minste een deel van het loon niet verschuldigd is, dan wel dat de werknemer verplicht is de schade te vergoeden.

De kantonrechter schat deze schade als volgt. Uitgaande van 1255 berichten met een gemiddelde tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht, vermenigvuldigd met het uurloon inclusief vakantietoeslag is de geleden schade afgerond € 1.500,- bruto. Dit compenseert de tijd dat de werknemer niet gewerkt heeft maar met privézaken bezig was. Dit bedrag wordt verrekend met het bedrag dat de werknemer nog tegoed had van de werkgever.

Van belang is wel om te vermelden dat in deze kwestie een Bedrijfsregeling van toepassing was waarin staat: ‘Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatiemiddelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en de goede naam in acht te worden genomen.’

Een werknemer dient zich dus onder werktijd met werk bezig te houden en het versturen van privéberichten tot een minimum te beperken.

Maar hoe zit dit met de privacy van werknemers? Mag een werkgever zomaar de telefoon van de werknemer controleren? Werkgevers hebben vele mogelijkheden om hun personeel te controleren en informatie over hen te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan cameratoezicht, computersystemen of een (werk)telefoon die al dan niet verbinding maakt met het WiFi-netwerk van de werkgever. Controle van het personeel is in essentie niet verboden, werkgevers moeten echter wel de privacy van hun werknemers respecteren. Bovendien dient een werkgever te handelen als ‘goed werkgever’ en hierbij de persoonlijke levenssfeer van de werknemers te respecteren. Als de werknemers er niet van op de hoogte zijn dat zij gecontroleerd worden, gelden er ook nog eens extra regels. Hierover is veel geprocedeerd zelfs tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Heeft u als werkgever het vermoeden dat uw werknemer andere dingen doet in plaats van de overeengekomen arbeid of heeft u het gevoel dat uw privacy als werknemer wordt geschonden? Neem dan contact op met Stad Advocaten voor het bespreken van de juridische mogelijkheden. Ook voor andere vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.

 

BRON: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Tilburg, 19 oktober 2016, AR 2016-1195,