Voornaamswijziging

Niet iedereen is blij met de voornaam die hem of haar gegeven is. Helaas kun je bij het vastleggen van de voornaam daar op dat moment zelf niets aan doen. Gelukkig is het op grond van de wet in bepaalde gevallen mogelijk om de voornaam te wijzigen. Voor een voornaamswijziging heeft u wel juridische bijstand nodig.

Dat een voornaam tegenwoordig vaker gewijzigd wordt, blijkt uit een op 9 augustus jl. verschenen nieuwsbericht van de Rechtspraak. Hieruit blijkt dat steeds meer mensen hun voornaam willen wijzigen en rechters dit ook toewijzen. In 2015 waren dit nog 503 namen, in 2016 en 2017 steeg dit naar respectievelijk 583 en 576 namen. Dit jaar wordt door de rechters eenzelfde aantal verwacht.

Hoe wijzig ik mijn voornaam?

Als u ontevreden bent met uw voornaam kan een advocaat een verzoekschrift tot voornaamswijziging bij de rechtbank indienen. In deze procedures geldt een verplichte procesvertegenwoordiging, dit verzoekschrift mag dus alleen door een advocaat ingediend worden.

De persoon in kwestie heeft voor een verzoek tot voornaamswijziging een voldoende zwaarwichtig belang nodig. Dit is zo in de wet opgenomen omdat de voornaam een middel is om iemand binnen zijn of haar familie en in het maatschappelijke verkeer te kunnen identificeren. Een voornaam wordt dus niet zomaar gewijzigd. Het verzoekschrift moet goed gemotiveerd zijn, anders kan de rechter het verzoek afwijzen.

De rechter zal aan de hand van feiten en omstandigheden beoordelen of er een voldoende zwaarwegend belang voor de betrokkene aanwezig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand erg gepest wordt met zijn of haar naam of de naam onwerkbaar is. Ook kan het zo zijn dat afkortingen, bijnamen of initialen tot een onwenselijke uitkomst leiden. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat een ‘naamgenoot’ iets vreselijks gedaan heeft en u hier ernstige hinder van ondervindt.

Gewenste voornaam

 Als er een voldoende zwaarwegend belang is, dan dient de rechter vervolgens te beoordelen of de gewenste voornaam geoorloofd is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Niet elke naam is namelijk geoorloofd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan scheldwoorden of bespottelijke namen. Ook mag een voornaam geen bestaande achternaam zijn, tenzij de achternaam ook een bestaande voornaam is.

Afsluitend  

Als de rechter bepaald heeft dat uw voornaam gewijzigd kan worden, moet dit nog verwerkt worden bij de burgerlijke stand. Dit gebeurt na drie maanden na de uitspraak van de rechter. Hierna kunt u uw legitimatiebewijs waarop uw nieuwe naam staat, aanvragen en afhalen.

Kosten voornaamswijziging

In uitzonderlijke gevallen hebt u recht op een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand, dit is het geval als sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren. In andere gevallen kunnen wij concrete op uw zaak toegepaste prijsafspraken maken.

Zoals u kunt lezen komt er veel kijken bij het wijzigen van een voornaam. Wilt u uw voornaam wijzigen of heeft u vragen over dit onderwerp? Bel ons dan zodat wij met u kunnen bekijken of er mogelijkheden zijn om een verzoek tot voornaamswijziging in te dienen.