Schadevergoeding na mishandeling

Huiselijk geweld, psychische mishandeling, lichamelijke mishandeling en seksueel geweld zijn allemaal vormen van mishandeling en helaas krijgen (te) veel mensen hier mee te maken. Bij mishandeling wordt er al snel gedacht aan het opleggen van een straf aan de dader, maar minder vaak aan een schadevergoeding voor het slachtoffer. Het is voor het slachtoffer van belang dat niet alleen de dader wordt gestraft, maar dat ook de geleden schade wordt vergoed. In dit blog leest u alles over schadevergoeding na mishandeling.

Door de officier van justitie of de strafrechter kan aan de dader een schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer worden opgelegd. Deze schadevergoeding staat echter vaak in schril contrast met de daadwerkelijk geleden schade. Als er sprake is van ernstige letselschade en de schade moeilijk vast te stellen is kan de officier van justitie of de strafrechter zelfs besluiten om de schadevergoeding buiten behandeling te laten. Deze schadevergoeding kan dan worden gevorderd via een civiele procedure. Een schadevergoeding vorderen via een civiele procedure kan ook indien u de opgelegde schadevergoeding te laag vindt, u zich niet wilt voegen in een strafzaak of wanneer de strafprocedure in zijn geheel niet wordt opgestart.

Een civiele procedure wordt opgestart door het aansprakelijk stellen van de dader. De aansprakelijkheid van een dader moet daarbij worden aangetoond en voldoende onderbouwd. Hiervoor is het van belang zoveel mogelijk bewijsstukken te overleggen. Wanneer de aansprakelijke persoon geen schadevergoeding betaalt kan uiteindelijk de rechter worden gevraagd om (de aansprakelijkheid) en de schadevergoeding vast te stellen.

De schadevergoeding die gevorderd wordt bestaat onder andere uit immateriële schade. Immateriële schade kan zijn psychische en lichamelijke beperkingen en littekens. Naast de immateriële schadevergoeding kan in sommige gevallen ook materiële schadevergoeding gevorderd worden. Schade aan kleding, hulp in de huishouding of verlies aan inkomsten zijn voorbeelden van materiële schadeposten.

Het kan voorkomen dat de dader bij het slachtoffer niet bekend is, de dader wordt vrijgesproken of dat een dader na een veroordeling tot schadevergoeding geen verhaal biedt. In dat geval kan het ‘Schadefonds Geweldsmisdrijven’ eventueel een oplossing bieden. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan een eenmalige uitkering doen aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf die ernstig letsel hebben opgelopen. Deze uitkering kan niet gelijkgesteld worden met een schadevergoeding of smartengeld.

Als u het slachtoffer bent geworden van welke vorm van mishandeling dan ook is het zinvol om een advocaat in te schakelen. De advocaat kan u helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en kan de verschillende mogelijkheden onderzoeken om uw schade zo goed mogelijk vergoed te krijgen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Stad Advocaten.