Recht op het doorbetalen van loon bij faillissement van uw werkgever

Uw recht op loondoorbetaling bij faillissement werkgever 

Verkeert u in de situatie waarin uw werkgever failliet is en u nog loon te vorderen heeft. Per 27 mei 2016 heeft de hoogste gerechtelijke instantie op dit terrein, de Centrale Raad van Beroep te Utrecht, nieuwe regels gesteld om uw aanspraken te beoordelen. Het UWV is te streng bij verzoeken van werknemers tot het doorbetalen van het loon na faillissement van hun werkgever. Dit blijkt na een uitspraak in een zaak van Stad Advocaten.

Te weinig gedaan om de loonvordering te incasseren?
De Centrale Raad van Beroep heeft d.d. 27 mei 2016 een baanbrekende uitspraak gedaan naar aanleiding van een door Stad Advocaten gevoerde procedure. Het UWV oordeelde te streng over verzoeken van werknemers tot overname van loondoorbetaling na faillissement van hun werkgever. Tijdens de procedure stelde het UWV zich op het standpunt dat het toekennen van een uitkering van achterstallig loon aan cliënten niet van het UWV verwacht kon worden. Dit omdat de werknemers te weinig zouden hebben gedaan om hun vordering bij de werkgever te incasseren.

Strijd met het Europees recht
Voorheen was de Centrale Raad van Beroep de mening toegedaan dat de voorziening in de WW waarop werknemers bij een faillissement van hun werkgever aanspraak op kunnen maken, een laatste redmiddel diende te zijn. Een werknemer diende eerst te proberen het loon bij de werkgever te halen en daarbij voortvarend te handelen. Die koers is 180 graden gewijzigd!

Op grond van het Europees recht en de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, geldt een minimum bescherming. De uitvoeringspraktijk doet daaraan te kort.

Alleen in geval van misbruik mogen de aanspraken worden afgewezen. Misbruik dient het UWV op basis van eigen feitenonderzoek vast te stellen. Wordt uw verzoek om overname van de loonbetaling geweigerd, neemt u dan contact op met Stad Advocaten.

Oude gevallen -> herziening vragen!!!
Omdat de Centrale Raad van Beroep de koers zo duidelijk wijzigt, en daarbij verwijst naar het Europees recht, roept dit de vraag op hoe om te gaan met oude gevallen waarin de aanspraken zijn afgewezen. Het is duidelijk dat dat (veelal) onterecht is geweest. Wij adviseren in die gevallen herziening te vragen. Het UWV zal een dergelijk verzoek waarschijnlijk afwijzen. Neemt u dan contact op met Stad Advocaten voor het voeren van een procedure! Gezien de overwegingen van de Centrale Raad van Beroep en jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie zijn wij van mening dat ook in de oude gevallen alsnog de aanspraken moeten worden toegewezen! Zo niet dan is de conclusie dat de overheid aansprakelijk is en dient de schade te worden vergoed.

Werknemers die loyaal aan het bedrijf en de werkgever zijn geweest en zodoende geen aanstalten hebben gemaakt hun verschuldigde loon vroegtijdig te vorderen, en daarvoor door het UWV bestraft zijn met een afwijzing van hun aanspraken, kunnen derhalve alsnog in actie komen. Schroom niet om contact op te nemen met Stad advocaten om na te gaan wat uw rechten in deze zijn. U kunt contact opnemen met 050 – 230 32 77 of info@stadadvocaten.nl .