Herziening partneralimentatie            

Al eerder is op deze plek aandacht besteed aan het nieuwe wetsvoorstel over de herziening van de regels over de duur van de partneralimentatie.

Inmiddels heeft op 21 mei 2019 de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. Deze wet zal in werking treden op 1 januari 2020. Omdat het niet meer zo heel lang duurt voordat de nieuwe wet in werking zal treden, zet ik op deze plek nog een keer kort op een rijtje te zetten wat er gaat veranderen.

Na inwerkingtreding van de wet zal de alimentatietermijn van (nu nog) maximaal 12 jaar verkort worden en nog maar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar bedragen.

In een aantal situaties wordt hierop een uitzondering gemaakt:

  1. Indien er zorg is voor jonge kinderen, dan eindigt de onderhoudsverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Hierbij geldt trouwens dat de langste maximale termijn geldt. Dus als het huwelijk 13 jaar heeft geduurd en het jongste kind is op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek 10 jaar, dan is de maximale duur 5 jaar (helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar) en niet 2 jaar (hoewel het kind al na 2 jaar 12 jaar is).
  1. Bij een langdurig huwelijk (langer dan vijftien jaar), waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de voor hem of haar geldende AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (maximaal tot het bereiken van de AOW-leeftijd).
  2. Bij een langdurig huwelijk (langer dan vijftien jaar) waarbij de alimentatiegerechtigde bovendien vijftig jaar of ouder is (maar nog geen 57 zodat de uitzondering hiervoor niet geldt), heeft diegene recht op maximaal tien jaar partneralimentatie. Deze extra uitzondering vervalt zeven jaar na de inwerkingtreding van de wet.

De nieuwe wet zal van toepassing zijn op alle echtscheidingsverzoeken die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

Dat betekent dat het wetsvoorstel geen consequenties zal hebben voor bestaande alimentatieverplichtingen. Wordt de onderhoudsverplichting dus vastgesteld voor 1 januari 2020, dan geldt nog steeds de oude wet en dus in beginsel de maximale termijn van 12 jaar.

Het moment van indienen van het echtscheidingsverzoek blijft steeds van doorslaggevend belang als het gaat om de duur van de onderhoudsverplichting.

Dat betekent dat ook wanneer er in de echtscheidingsprocedure die aanhangig is gemaakt voor 1 januari 2020 op 1 januari 2020 nog geen inhoudelijke beslissing is genomen over de partneralimentatie of partijen daar nog geen afspraken over hebben gemaakt, het oude recht blijft gelden.

Hetzelfde geldt als er na 1 januari 2020 een wijzigingsverzoek wordt ingediend. Als het gaat om een alimentatieverplichting die is vastgesteld in het kader van een echtscheiding waarvan het verzoek voor 1 januari 2020 is ingediend, dan blijft ook dat geval het oude recht gelden.

Hebt u vragen over de partneralimentatie of over een eventuele echtscheiding dan kunt u contact met mij opnemen.