Bezwaar maken, hoe doe je dat?

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Volgens de Algemene wet bestuursrecht moet een bezwaarschrift ten minste aan de volgende punten voldoen:

  • Het moet de naam en het adres van de indiener bevatten;
  • Een datum;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • De gronden van bezwaar moeten vermeld zijn, oftewel de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • Het bezwaarschrift moet ondertekend worden.

Gebrek

Indien een ingediend bezwaarschrift niet compleet is, bijvoorbeeld omdat een handtekening onder het bezwaarschrift ontbreekt, wordt dit als gebrek aangemerkt. Volgens de wet moet de bezwaarmaker dan de gelegenheid krijgen dit gebrek te herstellen. Het bestuursorgaan stelt een termijn waarbinnen het gebrek kan worden hersteld. Indien dit gebrek niet hersteld wordt binnen de termijn, dan kan het bestuursorgaan het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.

Elektronisch bezwaar maken

Een bezwaarschrift kan elektronisch worden ingediend, indien het bestuursorgaan aangeeft dat dit kan. Een bezwaarschrift kan dus niet zomaar per e-mail worden ingediend. Indien wel een bezwaarschrift per e-mail is ingediend, terwijl dit niet opengesteld is door het bestuursorgaan, wordt dit ook als een gebrek gezien. Het bestuursorgaan moet aan de indiener een termijn gunnen om het bezwaarschrift alsnog schriftelijk in te dienen.

Dit laatste kwam recentelijk aan bod in een zaak waarin wij de indiener hebben bijgestaan. Cliƫnt had een bezwaarschrift per e-mail ingediend (terwijl dit niet was opengesteld). Het bestuursorgaan heeft vervolgens een brief gezonden aan de indiener met de mededeling dat dit gebrek binnen een termijn van twee weken hersteld moest worden. Het bestuursorgaan kon echter niet bewijzen dat deze brief verzonden is aan de indiener, en de indiener heeft de brief niet ontvangen per post.

De Centrale Raad van Beroep heeft in haar uitspraak van 17 december 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:4252) aangegeven dat het bestuursorgaan daarmee ten onrechte geen termijn voor herstel heeft gegeven. De indiener heeft het bezwaarschrift vervolgens uit eigen beweging alsnog op de juiste manier ingediend. De Centrale Raad van Beroep geeft vervolgens aan dat het bestuursorgaan inhoudelijk diende te beslissen op dit bezwaarschrift, aangezien het gebrek daarmee hersteld was, en deze niet niet-ontvankelijk had mogen verklaren vanwege termijnoverschrijding. Dit betekent in de praktijk dat het bestuursorgaan pas na drie jaren inhoudelijk zal gaan beslissen op het bezwaarschrift, omdat gerechtelijke procedures doorlopen moesten worden als het gaat om de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. Hieruit blijkt wel dat het van belang is een advocaat in te schakelen of te raadplegen om dit te voorkomen.

Wat nu?

Ontvangt u een besluit van een bestuursorgaan waar u het niet mee eens bent, bijvoorbeeld van het college van B&W van een gemeente, het UWV of de Belastingdienst, neem dan contact op met Stad Advocaten. Onze advocaten ontvangen u voor een vrijblijvend gesprek, en staan u indien nodig bij in de bezwaar- of beroepsprocedure.