Behoefte van de kinderen bij een uithuisplaatsing

Na een verbreking van de relatie waaruit kinderen zijn geboren zijn ouders gehouden om bij te dragen in de kosten van de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Standaardregel is dat de ouder bij wie de kinderen niet op het adres staan ingeschreven kinderalimentatie betaalt aan de ouder bij wie de kinderen wel staan ingeschreven. Die laatste ouder wordt gezien als de verzorgende ouder. Maar hoe zit het met een uithuisplaatsing?

De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van het totale inkomen (gezinsinkomen) dat ouders genoten in de jaren voorafgaande aan het verbreken van hun relatie en samenwoning en het inkomen dat zij op het moment van de berekening hebben. Met het gezinsinkomen wordt aan de hand van een behoeftetabel de behoefte van de kinderen berekend. De gedachte hierachter is dat een kind na de verbreking van de relatie van zijn of haar ouders niet financieel slechter af mag zijn.

Wat nu als er sprake is van een uithuisplaatsing? Zijn de ouders dan nog gehouden om bij te dragen in de kosten van de opvoeding en verzorging. De kinderen wonen immers niet meer thuis en ouders hebben feitelijk weinig tot geen kosten. De pleegouder bij wie de kinderen na de uithuisplaatsing wonen ontvangt een pleegzorgvergoeding. De hoogte van die pleegzorgvergoeding wordt in beginsel kostendekkend geacht voor de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Het is inmiddels vaste rechtspraak dat de behoefte van de kinderen die uit huis geplaatst zijn wordt begrensd tot de kosten die de verzorgende ouder daadwerkelijk maakt. De behoeftetabel waarmee de behoefte van de kinderen voorheen werd berekend blijft in dat geval buiten toepassing. Dat betekent ook dat de gedachte van de kinderalimentatie (niet financieel slechter af zijn) tijdens de uithuisplaatsing niet geldt. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in haar beschikking van 17 december 2019 daarbij aanvullend aangegeven dat “voor de vaststelling van de omvang van de behoefte van de minderjarige mag van de (oorspronkelijke) verzorgende ouder worden gevergd dat hij of zij alle kosten aannemelijk maakt die voor de minderjarige worden uitgegeven”. Omdat de pleegzorgvergoeding kostendekkend wordt geacht, zal van een aanvullende behoefte alleen sprake zijn in geval van een hoog voormalig gezinsinkomen of een situatie waarin er voor de kinderen uitzonderlijk veel kosten werden gemaakt. Het is aan de verzorgende ouder om dat te stellen en aannemelijk te maken.

Indien uw kinderen om welke reden dan ook uit huis worden geplaatst en u aan uw ex-partner kinderalimentatie betaalt. Dan loont het om contact met ons kantoor op te nemen en u te laten voorlichten over de vraag of u nog gehouden bent om kinderalimentatie te betalen.