Alimentatie wijzigen, kan dat?

Over het algemeen geldt dat als er sprake is van een wijziging van omstandigheden de rechter een eerder vastgestelde alimentatie kan wijzigen. Degene die de wijziging wenst, moet in dat geval aankaarten en ook aantonen dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden en vervolgens ook welke gevolgen deze wijziging heeft voor de hoogte van de verschuldigde alimentatie.
De rechter berekent aan de hand van de recente financiële gegevens welke onderhoudsbijdrage voortaan (dat wil zeggen: met ingang van de datum van de indiening van het inleidende verzoekschrift bij de Rechtbank) verschuldigd is.

De rechter wijst in een aantal situaties een dergelijk verzoek tot wijziging alimentatie af, bijvoorbeeld als:

  • er vast is komen te staan dat er sprake is van verwijtbaar inkomensverlies (b.v. omdat degene die alimentatie moet betalen zomaar zijn/haar baan heeft opgezegd)
  • er sprake is van een zogenaamd herstelbaar inkomensverlies
  • het gaat om partneralimentatie en er sprake is van een niet-wijzigingsbeding.

Of hieraan is voldaan is per situatie en dus per zaak verschillend en moet dus beoordeeld worden aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden.

Ook de berekening van de alimentatie is en blijft maatwerk. Geen enkele situatie is exact gelijk en dus is ook geen enkele berekening exact hetzelfde.

U doet er dus altijd goed aan om contact op te nemen ons kantoor om uw situatie te laten toetsen.

Wij bespreken graag samen met u welke mogelijkheden u heeft als het gaat om de aanpassing van de door u te ontvangen of door u verschuldigde alimentatie.